iToDev

PRIVACY POLICY

prvacy policy

Įsigaliojimo data: Vasario 14, 2023

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas – UAB „Informacinių technologijų organizacija“, juridinio asmens kodas 300558136, registruotos buveinės adresas K. Baršausko g. 47-13, Kaunas, Lietuvos Respublika, gerbia Tinklapio lankytojų, Bendrovės klientų, partnerių/tiekėjų ir/ar jų atstovų bei kitų asmenų, kurie pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų, (toliau – Jūs arba Jus, arba Jūsų) privatumą.

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrovės pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutikimų formuluotėse).

Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti sąlygas išbandyti mūsų paslaugas, vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu sudarytus sandorius ir pan.

Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka (pvz., atskirame kandidatų privatumo pranešime ir pan.).

Prašome su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate pvz., mūsų klientas ar tiekėjas), taip pat kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis, bei gauti jų sutikimą duomenų mums teikimui, kai toks yra reikalingas.

SĄVOKOS

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

 • ADTAĮ

  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

 • Asmens duomenys

  Bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);

 • BDAR

  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

 • Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba mes, arba mes, arba mūsų

  UAB „Informacinių technologijų organizacija“, juridinio asmens kodas 300558136, registruotos buveinės adresas K. Baršausko g. 47-13, Kaunas, Lietuvos Respublika;

 • Jūs arba Jus, arba Jūsų

  Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, įskaitant kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrovės klientas, partneris/tiekėjas ir/ar jų atstovas, ir pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;

 • Privatumo politika

  Tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, nustatantys su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;

 • Slapukai(angl. „Cookies“)

  Tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio, taip pat kitos technologijos, įskaitant pikselius;

 • Tiesioginė rinkodara

  Veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;

 • Tinklapis

  Internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu https://www.ito.lt/ kurio valdytojas yra Bendrovė.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Bendrovės buhalterinę apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, apskaityti gaunamas sąskaitas, tvarkome klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys Kliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, adresas, duomenys apie individualią veiklą, PVM mokėtojo kodas (jei taikoma), informacija apie mokėtinas/gautinas sumas, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, el. pašto adresas ir (ar) telefono Nr., pareigos.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, taip pat įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu ir kontaktuoti su atstovu/darbuotoju buhalterinės apskaitos tikslais.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.
Asmens duomenų šaltinis Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriai/tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytus sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys Kliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo/dalinių mokėjimų sumos, atsiradimo datos bei pagrindas, gimimo data ar asmens kodas, kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.
Asmens duomenų šaltinis Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų užklausų, prašymų (įskaitant prašymų išbandyti mūsų teikiamas paslaugas (Demo)) ar skundų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų/kontaktų forma) taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus, prašymus ar skundus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus, prašymus ar skundus, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys El. pašto adresas, vardas, temos/žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime, prašyme, skunde ar tolesnės komunikacijos metu savanoriškai pateikti Asmens duomenys (pvz., telefono numeris, pavardė, atstovaujama įmonė).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei atitinkamą paklausimą, prašymą ar skundą.
Tuo atveju, jei šiuo tikslu mums pateikiate kitų asmenų duomenis (pvz., el. pašto adresą), privalote tokį asmenį informuoti ir gauti jo sutikimą duomenų mums teikimui.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo, prašymo ar skundo pateikimo dienos, nebent turime teisinį pagrindą tolesniam duomenų saugojimui.
Asmens duomenų šaltinis Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas ir Bendrovės produktų, sprendimų ar pan. reklama

Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai arba turime kitą teisėtą pagrindą, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant siūlyti Jums Bendrovės prekes ar paslaugas (produktus, įrankius) ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Tvarkomi Asmens duomenys Vardas, pavardė, telefono Nr. ir/ar el. pašto adresas, duomenys apie atstovaujamą įmonę, kiti komunikacijos metu Jūsų pateikti Asmens duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 3 (treji) metai nuo sutikimo gavimo (nebent jį atšaukiate anksčiau – tuomet šiuo tikslu saugome iki sutikimo atšaukimo momento) arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.
Papildomai, po sutikimo galiojimo pabaigos duomenis apie tai, kad buvote davę mums sutikimą, saugosime dar 1 (vienerius) metus teisėto mūsų intereso ginti teisinius reikalavimus pagrindu ir tikslu.
Asmens duomenų šaltinis Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Teisė nesutikti

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tačiau Bendrovė nebegalės pateikti Jums naudingų pasiūlymų, informacijos ir pan.

Savo duotą sutikimą galite atšaukti ar teisę nesutikti galite įgyvendinti informuodami apie tai konkretų Bendrovės atstovą, su kuriuo bendraujate telefonu, naudodamiesi siunčiamuose el. laiškuose pateikiamais funkcionalumais, leidžiančiais atsisakyti pranešimų, taip pat kreipdamiesi į Bendrovę šioje Privatumo politikoje žemiau nurodytu el. pašto adresu.

SLAPUKAI (ANGL. „COOKIES“)

Bendrosios su Slapukais susijusios nuostatos ir jų naudojimas Tinklapyje

Tinklapyje mes naudojame Slapukus tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat Tinklapio lankomumo statistikos, vartotojo patirties gerinimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. „session cookies“), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra Tinklapio valdytojas.

Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Atlikdami atitinkamus pasirinkimus iššokančiame pranešime išreiškiate sutikimą, kad Bendrovė įrašytų į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) atitinkamus pasirinktus Slapukus, kurie detaliau aprašyti ir žemiau Privatumo politikoje. Jūs turite teisę pasirinkti ir sutikti dėl visų arba atitinkamos rūšies Slapukų naudojimo.

Nepaisant Jūsų pasirinkimo, t. y. Jums toliau naršant Tinklapyje, bet kuriuo atveju bus įrašomi griežtai privalomi (būtinieji) Slapukai.

Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Bendrovė negali būti ir nėra atsakinga. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

Slapukų atsisakymas

Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs galite neatlikti atitinkamų veiksmų sutikimo išreiškimui, taip pat visada galite atsisakyti atitinkamų ar visų Slapukų naudodamiesi toliau nurodytomis instrukcijomis.

Slapukus galite išdiegti šiais būdais:

 • Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo OperaFirefoxChromeSafariInternet Explorer) todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;
 • Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

Tinklapyje naudojamų Slapukų rūšys ir sąrašas

Tinklapyje šiuo metu nenaudojame jokių Slapukų.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

 • Paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra (pvz., UAB Interneto vizija, teikiančiai svetainės prieglobos paslaugą), Bendrovės naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, kitų paslaugų teikimu (pvz., grupės įmonei iToGroup, UAB) ir kt.;
 • buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei;
 • Teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 • Antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • Kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 • Bendrovės audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 • Kitiems verslo subjektams, Bendrovės reorganizavimo (įskaitant atskyrimą), verslo pardavimo ar jos įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Tais atvejais, kai Bendrovė perduoda Asmens duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz., pasitelkiamas atitinkamas duomenų tvarkytojas), Bendrovė užtikrina tinkamą Asmens duomenų apsaugą ir tokio perdavimo atitiktį BDAR reikalavimams. Tokiu atveju Bendrovė perduoda Asmens duomenis į šalis, kurių atžvilgiu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, arba užtikrina ir įgyvendina tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį taikant standartines sutarčių sąlygas, kitus dokumentus ar priemones pagal BDAR.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

If you have given us your consent to process your Personal data, you may revoke it at any time (withdrawal of the consent shall not affect the lawfulness of the processing of Personal data based on the consent before its withdrawal) by contacting us using the contact details specified in this Privacy Policy or by using other functionalities (e.g. by informing of your objection the Company's representative with whom you are speaking by the phone or by email from which the offer was sent). provided by the Company.

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).

Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į Bendrovės faktinę buveinę, kurios adresas nurodytas Privatumo politikos apačioje).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).

Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

TRETIEJI ASMENYS

Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Bendrovės nevaldomus tinklapius). Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos apačioje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:

El. paštas: dataprotection@itogroup.lt

Adresas: K. Baršausko g. 47-13, Kaunas, Lietuva.

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).