iToDev

CANDIDATE PRIVACY POLICY

candidate privacy policy

Įsigaliojimo data: Vasario 14, 2023

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje Kandidatų privatumo politikoje (Kandidatų privatumo politika) aprašomi principai bei pateikiama kita informacija, kuria vadovaudamiesi mes renkame, saugome, naudojame ir kitaip tvarkome kandidatų duomenis. Kandidatai – asmenys, kurie kandidatuoja ar pageidauja ateityje kandidatuoti į iTo grupės įmonėse esančias laisvas darbo vietas (Jūs arba Jus, arba Jūsų).

Tam, kad galėtumėte kandidatuoti į laisvas darbo vietas, mums būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Asmens duomenys), t. y. bet kokią informaciją apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas).
Jūsų, kaip kandidato, Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtumėte kandidatuoti į laisvas darbo vietas ar, priklausomai nuo duoto sutikimo, gauti darbo pasiūlymus ateityje.

Kandidatuodami ar kitu būdu sutikdami dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo Jūs taip pat sutinkate, kad Jūsų, kaip kandidato, Asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šia Kandidatų privatumo politika. Jeigu Kandidatų privatumo politika ar atskiros jos sąlygos Jums nėra priimtinos, mes negalėsime priimti Jūsų duomenų ir vertinti Jūsų kandidatūros.

Asmens duomenis mes tvarkome vadovaudamiesi taikytinais teisės aktais, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR).

DUOMENŲ VALDYTOJAI

Duomenų valdytojas arba mes reiškia iTo įmonių grupei priklausančias įmones (kiekvieną atskirai, ar visas kartu, priklausomai nuo atitinkamo duomenų tvarkymo tikslo), t.y.:

 • iToGroup, UAB, juridinio asmens kodas 305257674;
 • UAB „Informacinių technologijų organizacija“, juridinio asmens kodas 300558136;
 • TeamBit, UAB, juridinio asmens kodas 305954666, kurių registruotos buveinės adresas yra K. Baršausko g. 47-13, Kaunas, Lietuvos Respublika;
 • Sign on Tab, UAB, juridinio asmens kodas 305487013, registruotos buveinės adresas Ateities g. 77-7, Vilnius, Lietuvos Respublika
 • UAB „7 Sprints“, juridinio asmens kodas 304891896, registruotos buveinės adresas Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Lietuvos Respublika.

iTo grupei priklausančios įmonės naudoja tam tikras bendras informacines sistemas ir tam tikrais žemiau nurodytais tikslais gali dalintis Jūsų Asmens duomenimis tam, kad būtų užtikrinta efektyvesnė ir tiek Jūsų, tiek mūsų grupės poreikius atitinkanti kandidatų atranka. Tokiais atvejais iTo grupei priklausančios įmonės yra laikomos bendrais duomenų valdytojais Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu.

Tarp mūsų yra sudarytas susitarimas, kuriuo nustatome savo atsakomybę už BDAR nustatytų prievolių vykdymą (raštišku prašymu sudarysime galimybę susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis).

Nepaisant to, galite naudotis savo teisėmis pagal BDAR kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Žemiau šioje Kandidatų privatumo politikoje nurodytais tikslais galime tvarkyti tokius Jūsų Asmens duomenis:

Tvarkomų Asmens duomenų kategorijos / Asmens duomenys Pagrindinė informacija: bet kokią gyvenimo aprašyme pateiktą informacija, įskaitant vardą, pavardę, gimimo datą, informaciją apie išsilavinimą bei darbo patirtį, leidimo dirbti ir (ar) gyventi turėjimą, rekomendacijas.
Kontaktinė informacija: el. pašto adresas, telefono numeris.
Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdžiusio asmens(-ų) įžvalgos, atliktų užduočių rezultatai, GitHub pateikiama informacija (kai kandidatas pateikia).
Specialiųjų kategorijų duomenys (tik kai tai būtina vykdant atranką į konkrečią darbo vietą ir tik baigiamuosiuose atrankos etapuose), įskaitant duomenis apie sveikatą.
Informacija, susijusi su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, gauta iš Jūsų buvusio darbdavio ar esamo darbdavio (iš esamo darbdavio – tik turint Jūsų sutikimą).
Kiti duomenys, kuriuos mums pateikiate atrankos proceso ar kitu metu.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIS PAGRINDAS, ŠALTINIS BEI KITA SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad tvarkome Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Personalo atranka į šiuo metu iTo grupės įmonėse ar konkrečioje įmonėje esamas darbo vietas

Šiuo tikslu tvarkome kandidatų, kandidatuojančių į mūsų laisvas darbo vietas ir pateikiančių (įskaitant siunčiančių el. paštu, kitais kanalais) mums tuo tikslu reikalingus duomenis, Asmens duomenis.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime priklausomai nuo pozicijos(-ų), į kurias kandidatuojate, t. y.:

 • jei kandidatuojate į konkrečią poziciją konkrečioje iTo grupės įmonėje, Jūsų duomenis tvarkysime siekdami įvertinti, ar Jūsų kandidatūra yra tinkama konkrečiai pozicijai konkrečioje įmonėje. Tokiu atveju ši konkreti įmonė bus laikoma Jūsų Duomenų valdytoju;
 • jei kandidatuojate į bet kokias šiuo metu iTo grupės įmonėse esamas pozicijas, Jūsų duomenis tvarkysime siekdami įvertinti, ar Jūsų kandidatūra yra tinkama bet kuriai pozicijai bet kurioje grupės įmonėje. Tokiu atveju visos grupės įmonės bus laikomos bendrais Duomenų valdytojais.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), kuris išreiškiamas pateikiant mums savo gyvenimo aprašymą ar kitus duomenis, kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą ar išreiškiant sutikimą.
Atitinkamai, Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė atšaukti duotą sutikimą (dėl šios teisės įgyvendinimo žr. skyrių „Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimas“).
Duomenys iš buvusio darbdavio gaunami teisėto mūsų intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) pagrindu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 6 mėnesiai nuo sutikimo (pvz., CV ar kitų duomenų kandidatavimui pateikimo) dienos.
Asmens duomenų šaltinis Įprastai kandidato duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto (telefonu, laiškais, susitikimų metu ir kt.). Tačiau duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų asmenų, tokių kaip:

(1) kandidato buvusio ar esamo darbdavio atstovo.
Kandidatuodami į laisvas darbo vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis.
Su Jūsų nurodytu esamu darbdaviu aukščiau nurodytais tikslais susisieksime tik gavę Jūsų sutikimą.
Pateikdami savo buvusio ar esamo darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą mums ir tai, kad galime su juo susisiekti Jūsų atrankos tikslais.

(2) trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz., LinkedIn) ir kitų atrankos paslaugas teikiančių subjektų), kurie, esant reikalui, turėtų Jus informuoti apie Jūsų duomenų mums teikimą ir (ar) gauti Jūsų sutikimą.

(3) iTo grupės įmonių, į kuriose esančias laisvas darbo vietas kandidatavote ir sutikote, kad Jūsų duomenys personalo atrankos tikslais būtų perduoti kitoms iTo grupės įmonėms.

(4) Jus rekomendavusių/Jūsų nurodytų mūsų komandos narių.

2. iTo grupės įmonių kandidatų duomenų bazės kaupimas, siekiant Jums pasiūlyti dalyvauti atrankose į šiuo metu prieinamas ir/ar ateityje atsirasiančias laisvas darbo vietas

Šiuo tikslu tvarkome kandidatų, davusių sutikimą būti įtrauktiems į mūsų kandidatų duomenų bazę, Asmens duomenis. Kandidatų duomenų bazės duomenys gali būti naudojami tiek siekiant Jums pasiūlyti dalyvauti atrankose į šiuo metu prieinamas, tiek ir į ateityje atsirasiančias laisvas darbo vietas bet kurioje iTo grupės įmonėje.

Šiuo atveju visos grupės įmonės bus laikomos bendrais Duomenų valdytojais.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), kuris išreiškiamas pildant tam skirtą formą mūsų interneto tinklapyje ir pageidaujant būti įtrauktam į kandidatų duomenų bazę ar kitu būdu duodant sutikimą (pvz., pasibaigus atrankai, kurioje šiuo metu dalyvaujate, sutikimą būti įtrauktam į kandidatų duomenų bazę patvirtinant el. paštu).
Atitinkamai, Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė atšaukti duotą sutikimą (dėl šios teisės įgyvendinimo žr. skyrių „Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimas“).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 3 metai nuo sutikimo dienos.
Asmens duomenų šaltinis Kandidato duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.
Tačiau duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų asmenų, tokių kaip:
(1) trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (karjeros socialinių tinklų (pvz., LinkedIn));
(2) kai sutikimas būti įtrauktam į kandidatų duomenų bazę duodamas pasibaigus atrankai, kurioje dalyvavote, kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslais tvarkomi vykusios personalo atrankos tikslais iš trečiųjų asmenų gauti duomenys;
(3) kandidato buvusio ar esamo darbdavio atstovo.
Kandidatuodami į laisvas darbo vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis.
Su Jūsų nurodytu esamu darbdaviu aukščiau nurodytais tikslais susisieksime tik gavę Jūsų sutikimą.
Pateikdami savo buvusio ar esamo darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą mums ir tai, kad galime su juo susisiekti Jūsų atrankos tikslais.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tiek, kiek nurodyta konkrečiu tikslu Kandidatų privatumo politikoje aukščiau.
Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Be šioje Kandidatų privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

 • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip mūsų Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems mums paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra (pvz., UAB Interneto vizija, teikiančiai svetainės prieglobos paslaugą), mūsų naudojamų programų suteikimu ir priežiūra (pvz., TeamBit, UAB, suteikiančiai užduočių valdymo programinę įrangą; Google Cloud EMEA Limited, suteikiančiai GSuite programų paketą), serverių suteikimu ir priežiūra, kitų paslaugų teikimu (pvz., grupės įmonei iToGroup, UAB) ir kt.;
 • kitoms iTo grupės įmonėms, kai sutikote, kad Jūsų duomenys personalo atrankos tikslais būtų perduoti kitoms iTo grupės įmonėms;
 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms institucijoms; esant poreikiui, teisinių konsultacijų paslaugų teikėjams, teismams;
 • kitiems verslo subjektams, mūsų reorganizavimo (įskaitant atskyrimą), verslo pardavimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis ar gaunamas Jūsų sutikimas dėl informacijos teikimo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Mes neperduodame Jūsų Asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų.
Tais atvejais, jei Asmens duomenys būtų perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz., pasitelkiamas atitinkamas duomenų tvarkytojas), mes užtikrinsime tinkamą Asmens duomenų apsaugą ir tokio perdavimo atitiktį BDAR reikalavimams. Tokiu atveju mes perduodame Asmens duomenis į šalis, kurių atžvilgiu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, arba užtikriname ir įgyvendiname tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį taikant standartines sutarčių sąlygas, kitus dokumentus ar priemones pagal BDAR.

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite visas teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Kandidatų privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais funkcionalumais (pvz., informuodami apie sutikimo atšaukimą mūsų atstovą, su kuriuo bendraujate).
Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.
Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis Galite reikalauti, kad ištaisytume tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.
Teisė nesutikti Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu.
Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą Jei manote, kad mūsų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodami šiuos duomenis apsiribotume vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar mūsų teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.
Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.
Teisę į duomenų perkeliamumą Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.
Teisė pateikti skundą Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Kandidatų privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Kandidatų privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Kandidatų privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu ar paštu (siunčiant nurodytu adresu)).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į mus fiziškai siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).

Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą įgyvendinti Duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas, ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes turime teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Atnaujinta Kandidatų privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (politikos apačioje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame patikrinti Kandidatų privatumo politiką ir jos atnaujinimus bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Kandidatų privatumo politikos versija. Jei kandidatuojate/duodate sutikimą po atnaujintos Kandidatų privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Kandidatų privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiai Kandidatų privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Kandidatų privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į mus šiais kontaktais:

El. paštas: dataprotection@itogroup.lt

Adresas: K. Baršausko g. 47-13, Kaunas, Lietuva..

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Kandidatų privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant. Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

Prašome su šioje Kandidatų privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti asmenis, kuriems ši politika gali būti aktuali dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis, bei gauti jų sutikimą duomenų mums teikimui, kai toks yra reikalingas.